Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
 1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání online služby ChytrýSprávce na doméně http://www.chytryspravce.cz a dalších doménách třetího řádu (dále jen “aplikace”) vytvořených pro zákazníka platnou registrací. Aplikací se dále rozumí webová služba sloužící primárně pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

 2. Provozovatelem aplikace je společnost Blackway, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 03914283. Společnost je zapsána pod spisovou značkou C 239962 a je vedená u Městského soudu v Praze. (dále jen „Provozovatel“).

 3. Zákazníkem je každá právnická, nebo fyzická (v případě registrace bez IČ) osoba, která provede registraci do aplikace (uzavření smlouvy) řádným způsobem za dodržení všech podmínek a v případě osoby právnické prostřednictvím oprávněné osoby, statutárního orgánu (dále jen “Zákazník”).

II. Licenční ujednání
 1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele. Provozovatel poskytuje svým zákazníkům omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.

III. Práva a povinnosti Provozovatele
 1. Provozovatel aplikace si vyhrazuje právo zamezit užívání aplikace těm zákazníkům, o kterých se lze důvodně domnívat, že porušují tyto smluvní podmínky, případně zásadně porušuje platné zákony ČR.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na poskytnutí kontaktních a jiných údajů o zákaznících na vyžádání orgánů státní správy.

 3. Provozovatele neodpovídá za obsah dat, datových a jiných souborů vložených zákazníkem a jeho koncových uživatelů do internetové aplikace a dat uložených na serveru. V případě, že provozovatel zjistí, že data či vložené datové a jiné soubory jsou v rozporu se zákony České republiky, případně Evropské Unie, je oprávněn taková data či soubory odstranit, a to i bez souhlasu zákazníka.

 4. Provozovatel  nenese zodpovědnost za kvalitu datových a internetových služeb zákazníka.

 5. Provozovatel má právo změnit či upravit tyto obchodní podmínky. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami obchodních podmínek, může smlouvu písemně vypovědět. Výpověď musí být doručena do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny Provozovateli..

 6. PoskyProvozovatel tovatel se zavazuje na změnu v obchodních podmínkách upozornit zákazníky prostřednictvím webové aplikace.

 7. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

 8. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.

IV. Práva a povinnosti zákazníka
 1. Zákazník je oprávněn užívat webové aplikace v rozsahu dle zaplaceného cenového tarifu, nebo v rozsahu určeném Provozovatelem. Zákazník se zavazuje nezneužívat funkcí a informací z aplikace jakýmkoliv způsobem, který by mohl poškodit Provozovatele.

 2. Zákazník se zavazuje poskytovat správné a úplné údaje, bez kterých nelze zaručit řádné a správné využití funkcí aplikace.

 3. Zákazník může uzavřenou smlouvu zrušit k ročnímu výročí uzavření smlouvy tak, že neprovede úhradu za další období dle platného ceníku.

 4. Zákazníkům je zakázáno ukládat do datového prostoru soubory, které přímo nesouvisejí s chodem bytového družstva, nebo společenství vlastníků jednotek. Takové soubory má Provozovatel právo po upozornění odstranit.

 5. Zákazník se zavazuje nezneužívat komunikační prostředky aplikace k zasílání spamu, či jiného závadného obsahu.

 6. Zákazník souhlasí s elektronickou fakturací, na zaslání faktury prostřednictvím pošty má zákazník právo na vyžádání (může být Provozovatelem zpoplatněno).

V. Ceny a platební podmínky
 1. Po dokončení platné registrace na web provozovatele obdrží zákazník na email uvedený při registraci pokyny k platbě pro následujících 12 kalendářních měsíců počínající datem registrace. Splatnost faktury se určuje na 14 kalendářních dní. Provedení úhrady je bráno jako platný souhlas s uzavřením smlouvy a se smluvními podmínkami.

 2. Dva měsíce před datem uplynutí 12 měsíční lhůty obdrží návrh podmínek a platební instrukce pro prodloužení platnosti užívání služby Chytrý Správce.

 3. V případě neuhrazení platby v termínu splatnosti faktury dojde po dvou kalendářních měsících od data vystavení faktury k deaktivaci všech uživatelských účtů zákazníka. Pokud nedojde k uhrazení poplatků do šesti kalendářních měsíců od vystavení faktury, budou veškerá zákaznická data vymazána.

 4. Vrácení platby za služby v alikvotní výši je možné pouze při hrubém porušení smluvních podmínek ze strany provozovatele. Pokud dojde k přerušení či zrušení služeb na výslovnou žádost zákazníka, platbu za služby provozovatel nevrací.

 5. Provozovatel není plátce DPH.

VI. Právní předpisy a závěrečná ustanovení
 1. Na tyto obchodní podmínky se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 2. Zpracování osobních dat probíhá výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákazník poskytuje své osobní údaje zcela dobrovolně.

 3. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2015 a to do doby, než budou nahrazeny podmínkami novými.