Trápení s dlužníky v domě

09.06.2015

Stále více společenství vlastníků a bytových družstev řeší problematiku vymáhání dlužných částek od jednotlivých členů. I v sebelepším společenství vlastníků nebo bytovém družstvu se mohou objevit problémy s dlužnými částkami za poplatky spojenými s užíváním bytové jednotky. Dluhy většinou rostou pomalu, sem tam někdo nevyjde s výplatou, zjistí, že jej nikdo neupomíná. Zkusí to i příští měsíc, až je z toho půl roku. Samozřejmě se najdou výjimky, kdy jenom platbu zapomenou odeslat nebo jim jen přišla později výplata. Tito lidé ale většinou dlouhodobě nedluží a je s nimi i možná domluva.

Dlužníka je vhodné podchytit včas. Čím menší je dluh, tím snáze je možné jej vyřešit. Jakmile však dluh přeroste dlužníkovi přes hlavu, tím spíše se může stát, že už nikdy svůj dluh nesplatí.

§1181 Nového Občanského Zákoníku říká:

(1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné k témuž dni do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

Zakotvěte do stanov společenství vlastníků pokutu za pozdní platbu.

Mnoho dlužníků si ze SVJ může dělat takříkajíc bezplatnou záložnu, když se jim nedostává finančních prostředků. K bance nebo jiné finanční instituci by si to však nedovolili, tam jim hrozí sankce. V domě je maximálně někdo pokárá s tím, že by bylo opravdu dobré, kdyby byl tak laskav a zaplatil.

Doporučujeme do stanov společenství zakotvit klausuli o platbě z prodlení. Ustanovení by mohlo vypadat například takto:

V případě prodlení s peněžitým plněním  zálohových  plateb na služby spojené s bydlením, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník zaplatit poplatek z prodlení, který činí za každý den 4 ‰  z dlužné částky, nejméně však 200 Kč za každý i započatý měsíc.

V případě prodlení s peněžitým plněním příspěvku na správu domu a pozemku, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen vlastník zaplatit úrok z prodlení ve  výši  stanovené platným nařízením vlády (nyní č. 351/2013 Sb., § 2).

Dluží-li někdo společenství vlastníků nebo bytovému družstvu, tak se z pohledu práva jedná o běžnou pohledávku. Výbor tedy může s touto pohledávkou nakládat jako s kterýmkoliv jiným dluhem, kdy je zpravidla jediným východiskem soudní cesta (exekuční příkaz).

Vyzvěte dlužníka k zaplacení

V první řadě by měl výbor využít všech možností, jak dlužníka vyzvat k zaplacení dlužné částky. Pokud dlužník nereaguje na osobní telefonické nebo e-mailové urgence, měl by výbor dlužníka vyzvat písemně doporučeným dopisem s doručenkou (pro případné dokazování).

Zveřejněte dlužníka na nástěnce SVJ/BD

Pokud dlužník nečiní vůči společenství proaktivní kroky k úhradě svých dluhů, je možné zvážit jeho zveřejnění v rámci domu. Jedná se však o velmi kontroverzní krok, a proto doporučujeme postupovat s maximální obezřetností.

Společenství by si mělo být vědomo citlivosti uváděných informací i následků, které pro dlužníka zveřejnění jeho jména v takovém seznamu může představovat.

Pokud se společenství rozhodne informace o svých dlužnících zveřejnit, mělo by tak činit co nejšetrněji a po kvalifikovaném prověření existence každého jednotlivého dluhu, s ohledem na soukromí dlužníka.

dluznici nahled
vlozeni nového dlužníka

Pozor na exekuce

V případě, že je proti dlužníkovi vedena jedna nebo více exekucí, je vhodné konat  velmi rychle. Doporučujme tedy daného dlužníka co nejdříve zkontrolovat v insolvenčním rejstříku.

»zpět do archivu novinek