Můžeme v domě využívat elektronické hlasování?

Zákonem označováno jako rozhodnutí mimo zasedání. Pokud jej připouští stanovy, potom lze elektronické (online) hlasování v rámci společenství využívat bez omezení. Taktéž pokud není zasedání způsobilé, potom je možné elektronické (online) hlasování využít. V ostatních případech je nezbytné, aby byla po skončení hlasování vygenerována hlasovací listina, kterou jednotliví členové podepíší na nejbližší schůzi. Tato listina se automaticky vygeneruje po skončení hlasování, a je přístupná ke stažení v detailu hlasování. 

přesná definice §1210 NOZ, zní takto:

"Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání."
"V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy."

Současně je nutné aby bylo hlasování transparentní (kontrolovatelné všemi vlastníky), dle § 1189:

„Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl“.

Obecně se jedná o novinku, kterou je potřeba projednat se všemi spoluvasltníky. Doporučujeme začít prvně elektronickými anketami, a postupně se dopracovat až k hlasování. Lidé si na tento způsob komunikace rychle zvyknout a jsou i více aktivní, co se týče chodu domu.

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.